Dyslexie

Dyslexie is de meest voorkomende en best onderzochte leerstoornis. Naar schatting 80% van de kinderen met een leerstoornis heeft dyslexie. In Nederland schat de commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad dat het percentage leerlingen, met een zodanig ernstige dyslexie dat er specialistische hulp noodzakelijk is, rond de 3% ligt (Gezondheidsraad, 1995). Bij Paidos kunnen wij deze specialistische hulp realiseren. Ook kunt u bij Paidos terecht voor een dyslexieverklaring.

Bij Paidos is de begeleiding van het lezen en het spellen zoveel mogelijk onderwijsgericht en gebaseerd op recent wetenschappelijk inzicht. Dit houdt in dat de begeleiding direct op het leren lezen en spellen gericht is.

De basisschool verleent de zogenaamde eerstelijnszorg, indien gewenst in overleg met Paidos. De basisschool heeft voor deze eerstelijns zorg (interne begeleiding en remediale begeleiding) over het algemeen voldoende capaciteit en de kennis.

De taak van de school is, volgens de commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad, het signaleren van de leerproblemen, het opstellen van een handelingsplan en het geven van remediale begeleiding gedurende maximaal een half jaar. Indien er op school met de inzet van extra begeleiding onvoldoende resultaat wordt behaald (uw kind moet weer in een normaal tempo vooruit gaan), dan is het verstandig om gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding te laten volgen. De tweedelijns hulp dient, volgens de commissie Dyslexie, te gebeuren onder verantwoordelijkheid van een in leerstoornissen gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog. Voor deze hulp ligt, bij Paidos, de verantwoordelijkheid in handen van orthopedagoog en gezondheidszorg psycholoog mevr. drs. I.J. Hol-Wink. Bij Paidos verzorgen gespecialiseerde leerlingbegeleidsters en/of pedagogen de begeleiding van uw kind. Bij de begeleiding van uw kind kunnen zowel u als de school worden betrokken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld huiswerk en of specifieke aanpassingen in het lesprogramma.

Begeleiding van kinderen met dyslexie

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van lees- en spellingproblemen geeft aan dat adequate, directe lees- en spellinginstructie de beste resultaten oplevert. Bij Paidos worden kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie begeleid met remedierende methoden die gebruik maken van woordstructuren. Met behulp van deze woordstructuur en met gebruikmaking van een beperkt aantal spellingregels zijn veel kinderen op een acceptabel lees- en spellingsniveau te brengen.

Belangrijk is dat de begeleiding zo vroeg mogelijk begint want kinderen die op jonge leeftijd achterblijven, raken steeds verder achter naarmate ze ouder worden. Kinderen die als ze elf of twaalf jaar zijn nog een aanvankelijk niveau van lezen en spellen hebben, zijn uiterst moeilijk behandelbaar. Bij een adequate begeleiding van dyslexie is de prognose gunstig, een groot deel van de kinderen met dyslexie is goed behandelbaar.

Dit betekent niet dat de problemen van uw kind in alle gevallen helemaal worden opgelost. Als uw kind naast fonologische problemen ook een geringe verbale geheugenspan heeft (korte termijngeheugen met een beperkte capaciteit voor het onthouden van verbale informatie), dan zal uw kind mogelijk meer moeite hebben met het begrijpen en onthouden van instructies of met het leesbegrip of het onthouden van tussenuitkomsten en tussenstappen bij het (hoofd)rekenen.

Door de problemen wordt er soms een algehele achterstand opgelopen. Deze achterstand heeft over het algemeen niets te maken met de intellectuele capaciteiten van uw kind. De CITO-eind toets zal mogelijk een lagere score opleveren dan verwacht.Veel vaardigheden en kennis worden immers via talige opdrachten getoetst. Hierdoor wordt de keuze voor het voortgezet onderwijs moeilijk.

Als uw kind op een te laag niveau geplaatst wordt kan dit tot gevolg hebben dat uw kind zich gaat vervelen. Het grootste probleem doet zich voor als bij uw kind de schoolse vaardigheden, zoals lezen en spellen, heel erg verschillen van de algemene intelligentie. Als kinderen een nog ernstiger verbale geheugenproblematiek hebben (dyslexie met een bijkomend probleem) dat niet alleen tot uitdrukking komt bij het geheugen op korte termijn maar ook op de lange termijn, zien wij vaak wel een beperkte leerbaarheid. Dit heeft niet alleen voor het lezen en spellen, maar ook voor het leren van andere schoolvakken gevolgen. Welke schoolsoort kan en moet je, als ouders dan kiezen. Natuurlijk willen wij bij Paidos hierin met u meedenken.

Algemeen gesteld kan worden dat het studiehuis en het bredere vakkenpakket op HAVO en VWO het voor dyslectische kinderen moeilijker maakt. De route VMBO – MBO – HBO is dan vaak de meest aangewezen weg voor kinderen die meer willen.

Hardnekkigheid is een kenmerk van een stoornis, en dus van dyslexie. Dit betekent dat, ondanks alle extra inspanningen door ouders, school en Paidos, het probleem niet helemaal opgelost kan worden. Belangrijk is om je te blijven realiseren dat dyslexie geen gevolg is van een vertraagde ontwikkeling. Dyslexie is aangeboren en erfelijke factoren kunnen een rol spelen. Dyslexie heeft niets te maken met een verminderd intellect maar is een chronische conditie.

Middelbare scholieren en volwassenen met dyslexie kunnen het lezen en schrijven redelijk onder de knie gekregen hebben, maar hebben in hun dagelijks leven vaak last van andere symptomen van dyslexie. Gedacht kan worden aan: problemen met het verstaan van mensen in een lawaaiige omgeving, moeite met het onthouden van meerdere instructies tegelijk, moeite met het leren van ‘stampwerk’ en een lager leestempo dan dat van niet dyslectische anderen.

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor begeleiding en/of onderzoek, dan kan dit via het centrale telefoonnummer van Paidos: 036 5336837, of via ons contacformulier.