Dyscalculie: Rekenprobleem of Rekenstoornis

Een rekenprobleem is nog geen rekenstoornis (dyscalculie). Rekenproblemen horen bij het leren rekenen, bij het ontwikkelende getalbegrip en de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Soms zijn er oorzaken voor de rekenproblemen, bijvoorbeeld een gebrekkig getalinzicht, problemen met automatiseren van de sommen tot tien en de tafels. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van uw kind. Andere rekenproblemen zijn na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding goed te behandelen. Zowel voor onderzoek als begeleiding van rekenproblemen kunt u bij Paidos terecht.

Het is ook mogelijk dat er bij uw kind sprake is van een rekenstoornis (dyscalculie). Rekenstoornissen zijn zeer verschillend van aard. Dit komt omdat het kunnen rekenen afhankelijk is van allerlei uiteenlopende vaardigheden zoals de telvaardigheid,het getalbegrip,de kennis van rekenhandelingen en het vertalen van een probleem in rekenhandelingen. Daarnaast doet het rekenen een beroep op allerlei andere vaardigheden bij uw kind die niet specifiek zijn voor het rekenen zoals het geheugen, de leesvaardigheid en de algemene probleemoplossende vaardigheden. Op elk genoemd gebied kan uw kind problemen hebben.

In tegenstelling tot leesstoornissen (dyslexie) gelden voor rekenstoornissen (dyscalculie) geen algemeen geaccepteerde criteria. Rekenstoornissen worden in het handboek van psychische stoornissen (DSM V) omschreven als:

‘Rekenvaardigheden die duidelijk beneden het verwachte niveau liggen, met inachtneming van de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs, leidend tot flinke problemen op school of in het dagelijkse leven en zonder dat dit het gevolg is van zintuiglijke tekorten’.

Naar rekenstoornissen is tot nu toe nog betrekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, zeker in vergelijking met leesstoornissen. Toch lijken rekenstoornissen ongeveer net zo vaak voor te komen als leesstoornissen. Rekenstoornissen komen meestal niet alleen voor, vaak is er daarnaast sprake van bijvoorbeeld een leesstoornis, een geheugenstoornis of een visueel- ruimtelijke stoornis. Bij rekenstoornissen is in tegenstelling tot leesstoornissen een minder duidelijke plaats in de hersenen aan te wijzen. De rechter hersenhelft blijkt erg belangrijk te zijn bij het tot stand komen van het getalinzicht en bij het schatten van uitkomsten. Als bij het rekenen het getalinzicht voldoende tot stand is gekomen wordt het nauwkeurig uitrekenen in hoge mate ‘talig’ en doet daarom meer een beroep op de talige linker hersenhelft.

Wilt u meer weten of u of uw kind aanmelden voor begeleiding en/of onderzoek, dan kan dit via het centrale telefoonnummer van Paidos: 036 5336837, of via ons contactformulier.